Podatki i rozliczenia krajowe

Biuro Rachunkowe EMIRAT oferuje pełne spektrum rozliczeń księgowo-podatkowych i kadrowo-płacowych obowiązujących na terytorium Polski

  1. Prowadzenie pełnej księgowość (ksiąg rachunkowych) Klienta. Kompleksowa obsługa podmiotów: od opracowania planu kont księgowych, poprzez bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, po sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz pozostałe elementy sprawozdań). Obsługa różnych podmiotów, w tym – zobowiązanych  do poddawania sprawozdań finansowych pod badanie Biegłego Rewidenta.Prowadzenie księgowości uproszczonej (podatkowej) : Podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Ewidencji przychodów – ryczałt. Sporządzanie informacji i deklaracji podatku dochodowego.
  2. Prowadzenie ewidencji (rejestrów) podatku VAT. Sporządzanie deklaracji podatku VAT.
  3. Sporządzanie list płac oraz sporządzanie deklaracji, informacji i rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym z tytułu wynagrodzeń, a także za właściciela firmy i osób z nim współpracujących.
  4. Prowadzenie wymaganych prawem ewidencji dodatkowych : Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, Ewidencji wyposażenia, Kart przychodów pracowników i innych.
  5. Sporządzanie wniosków o dotacje, biznesplanów, ofert przetargowych.
  6. Roczne rozliczenia podatku dochodowego indywidualnych Klientów – osób fizycznych.
  7. Opracowywanie wewnętrznych uregulowań podmiotów gospodarczych (np. Regulamin pracy, Instrukcja inwentaryzacyjna, Instrukcja kasowa, Zakładowy plan kont, Wewnętrzne zasady (polityka) rachunkowości i inne).
  8. Kontrola księgowości prowadzonej samodzielnie przez Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.
  9. Inne usługi uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

696 423 828