Niemiecki VAT (Umsatzsteuer)

Rejestracja do niemieckiego podatku VAT polskich firm oraz rozliczenia tego podatku – to jeden z elementów oferty CUS Biura Rachunkowego EMIRAT.

Niemiecki VAT posiada dwa równolegle funkcjonujące określenia:

 • Umsatzsteuer, w skrócie USt (określenie stosowane w niemieckich przepisach podatkowych).
 • Mehrwersteuer, w skrócie MwSt (skrót stosowany zazwyczaj w fakturach)

Zapraszamy Państwa do zapoznania się także z następującymi tematami szczegółowymi:

 1. Zaświadczenie z par. 22f UStG dla Amazon lub Ebay
 2. Niemieckie elektroniczne deklaracje podatkowe ElsterOnline
 3. Pakiet przepisów VAT e-commerce od dnia 1 lipca 2021 r. (VAT-OSS)
 4. Powrót na główną stronę

Od dnia 1 lipca 2021 r. nastąpią zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT na terenie Unii Europejskiej (w tym opodatkowania niemieckim podatkiem VAT/USt).
Zmiany przepisów i zmiany zasad rozliczeń podatku VAT, wynikające z wdrożenia pakietu przepisów e-commerce opisaliśmy na stronie:
Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r. (system VAT One Stop Shop, w skrócie: VAT-OSS)

W związku z kryzysem wywołanym koronawirusem Covid-19 niemiecki rząd federalny przyjął w czerwcu 2020 r.  pakiet stymulacyjny pobudzenia gospodarki zawierający 57 punktów,

w tym: obniżenie stawek niemieckiego podatku VAT/USt na okres przejściowy od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (na 6 miesięcy):

 • obniżenie stawki podstawowej niemieckiego podatku VAT/USt z 19% na 16%;
 • obniżenie drugiej (obniżonej) stawka niemieckiego podatku VAT/USt z 7% na 5%.

Dłuższy (roczny) okres funkcjonowania obniżonej stawek VAT/USt przewidziano w gastronomii.

Powyższe zmiany zostały zatwierdzone przez niemiecki parlament (Bundestag i Bundesrat) dnia 29.06.2020 r. i weszły w życie od dnia 01.07.2020 r. 

Z dniem 01.01.2021 r. nastąpił powrót pierwotnych stawek niemieckiego podatku VAT/USt: 19% oraz 7%. 

O zastosowaniu właściwej  stawki podatku VAT/USt: 19% lub 16% (albo odpowiednio:  7% lub 5% dla towarów lub usług opodatkowanych obniżoną stawką) –   decyduje moment powstania obowiązku podatkowego.

Obsługujemy firmy z terenu całej Polski,  prowadzące działalność powodującą powstanie obowiązków w zakresie niemieckiego podatku od wartości dodanej VAT (USt).

Załatwiamy również sprawy związane z uzyskaniem zaświadczenia wynikającego z par. 22f niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej (Umsatzstuergesetz, w skrócie UStG), na potrzeby firm prowadzących sprzedaż wysyłkową towarów do Niemiec,  za pośrednictwem platform internetowych typu: Amazon, eBay i innych (Bescheinigung nach § 22f UStG).

Obowiązki w zakresie podatku VAT (USt) w Niemczech dotyczą m.in. polskich firm (tzn. posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski):

 • świadczących na terytorium Niemiec usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi budowlane;
 • zajmujących się transportem osób przez terytorium Niemiec;
 • prowadzących sprzedaż wysyłkową towarów z Polski do Niemiec (po przekroczeniu rocznego limitu sprzedaży wysyłkowej lub po rezygnacji z tego limitu);
 • prowadzących sprzedaż wysyłkową towarów z Polski do Niemiec poprzez magazyn (np. firmy Amazon) położony na terytorium Niemiec (obowiązek podatkowy w niemieckim podatku VAT (USt) występuje już przy pierwszej takiej dostawie towarów do magazynu), przy czym obowiązkowe jest wykazanie WDT/WNT odpowiednio:  po polskiej i po niemieckiej stronie).

Kompleksowo obsługujemy polskie firmy (w tym również spółki), od momentu rejestracji w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) , poprzez założenie konta podatnika w elektronicznym systemie fiskalnym ElsterOnline, bieżące rozliczenia podatku Umsatzsteuer, po sporządzenie i wysłanie do Finanzamt’u rocznej deklaracji tego podatku:  Umsatzsteuererklärung. Podatek VAT w Niemczech jest podatkiem rocznym. Ostateczne jego rozliczenie za dany rok kalendarzowy następuje na podstawie rocznej deklaracji.

Wszystkie czynności wykonujemy zdalnie. Podpisanie umowy współpracy, a także umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania (RODO) załatwiamy korespondencyjnie. Sprawy związane z obsługą danej firmy: wniosek rejestracyjny do Finanzamtu, założenie konta w systemie ElsterOnline, rozliczenia niemieckiego podatku VAT (USt), ewentualna korespondencja z Finanzamtem – realizujemy elektronicznie. 

Nie podejmujemy się obsługi przedsiębiorców oraz firm niesamodzielnych, reprezentowanych w kontaktach z nami przez pośredników. Współpracujemy natomiast z innymi biurami rachunkowymi na zasadzie podziału obowiązków (my zajmujemy się niemieckimi podatkami, a współpracujące z nami biuro rachunkowe – polskimi podatkami).

Jednym z warunków prawidłowych rozliczeń niemieckiego podatku VAT (USt) jest wiedza przedsiębiorcy co do podstawowych wymogów prawa podatkowego w Niemczech. Umożliwia to unikanie błędów przy podejmowaniu decyzji, mających później wpływ na rozrachunki z niemieckim fiskusem. Na przykład znajomość obowiązujących w Niemczech zasad wystawiania faktury (Rechnung).

W przypadku podmiotów, które nie są obsługiwane przez nasze biuro na podstawie umowy – usługi doradcze świadczymy wyłącznie na zapytania przesłane e-mailem przez właściciela lub zarząd firmy z podanym polskim numerem identyfikacji podatkowej (NIP) firmy. Osobom, które stawiają pierwsze kroki na rynku niemieckim lub rozważają taką decyzję, skutkującą pojawieniem się obowiązków w zakresie niemieckiego podatku VAT  – możemy zaproponować zakup poradnika, pozwalającego rozpoznać własne obowiązki rejestracyjne i podatkowe.

Na podstawie doświadczeń w zakresie rejestracji oraz obsługi polskich firm aktywnych na rynku niemieckim (nieposiadających tam zarejestrowanej działalności gospodarczej: Gewerbe) – właściciel CUS Biura Rachunkowego EMIRAT Mirosław Jagłowski opracował poradnik zatytułowany: „Niemiecki VAT (Umsatzsteuer). Obowiązki podatkowe polskich firm działających na rynku niemieckim„.  Poradnik ten oferujemy w formie e-booka, w formacie PDF. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: Poradnik – Niemiecki VAT (Umsatzsteuer)

Po rozpoczęciu współpracy na podstawie podpisanej przez obie strony umowy,  proponujemy elastyczny i sprawdzony system wymiany informacji i dokumentów, a także wsparcie merytoryczne ze strony naszego biura. Na początkowym etapie, po rozpoznaniu rodzaju i charakteru działalności prowadzonej przez Podatnika na terenie Niemiec – udzielamy zwięzłej informacji umożliwiającej mu ocenę własnej sytuacji oraz obowiązków podatkowych na terenie Niemiec. W zakresie niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer) i/lub w zakresie podatków dochodowych.

Nie prowadzimy szkoleń w zakresie rozliczeń niemieckich podatków.

Potencjalny obowiązek naliczania i rozliczania niemieckiego podatku VAT może dotyczyć m.in. opisanych poniżej rodzajów działalności.

 • 1) Usługi budowlane na terenie Niemiec, a także inne usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium Niemiec. Obowiązek zakresie podatku VAT powstaje tam gdzie leży nieruchomość, o czym mówi m.in. art. 28e polskiej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także przepisy niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej Umsatzsteuergesetz (w skrócie: UStG). W konsekwencji – w przypadku nieruchomości położonych na  Niemiec, usługi z nimi związane podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według przepisów niemieckich. Z tym, że w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz niemieckich podatników VAT (niemieckich firm) lub na rzecz niemieckich osób prawnych, zagraniczny wykonawca jest zobowiązany do scedowania na nabywcę obowiązku rozliczenia niemieckiego podatku VAT. Jest to odwrotne obciążenie podatkowe (reverse charge), wynikające z art. 13b niemieckiej ustawy UStG. Wystawia wówczas fakturę bez doliczonego podatku Umsatzsteuer z adnotacją: „Steuerschuld geht über auf den Leistungsempfänger gem. § 13b UStG”.  W takim przypadku odrębnym zagadnieniem pozostaje tzw. podatek budowlany w wysokości 15% należności za wykonane usługi . Można uzyskać zwolnienie z tego podatku na podstawie zaświadczenia wydanego przez Finanzamt na wniosek podatnika. Nasze biuro przygotowuje również takie wnioski. W przypadku świadczenia usług remontowo-budowlanych na rzecz tzw. konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) – nie występuje obowiązek w zakresie podatku budowlanego, ale wykonawca musi samodzielnie doliczyć niemiecki VAT (19%) do ceny usługi, a następnie zadeklarować go i przekazać do Finanzamt’u. Bauabzugsteuer (podatek budowlany) jest szczególnym rodzajem podatku dochodowego w Niemczech. Podatek ten dotyczy wszystkich (nie tylko polskich) firm świadczących w Niemczech usługi budowlane na rzecz innych podmiotów niż konsumenci. W takim przypadku należy liczyć się z zatrzymaniem części wynagrodzenia przez zleceniodawcę i odprowadzeniem go do Finanzamt’u. Stawka podatku Bauabzugsteuer wynosi 15% i potrącana jest (zatrzymywana) przez nabywcę usługi budowlanej, jeżeli nabywcą tym jest niemiecka firma lub niemiecka osoba prawna. Podatek Bauabzugsteuer jest szczególną formą zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działalności budowlanej na terytorium Niemiec. Podstawowe zasady funkcjonowania tego podatku regulują przepisy niemieckiej ustawy o podatku dochodowym Einkommensteuergesetz.
 • Do kategorii usług związanych z nieruchomościami należą również m.in. usługi pośrednictwa w zakwaterowaniu osób (np. pracowników polskich firm delegowanych do pracy w Niemczech)
 • 2) Usługi przewozu osób (pasażerów) przez terytorium Niemiec. Zgodnie z art. 28f polskiej ustawy o podatku od towarów i usług (VAT): „Miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości”. Oznacza to, że w przypadku przewozu osób na trasach: Polska – Niemcy, część należności podlega opodatkowaniu według polskich przepisów o podatku VAT (stawką polską VAT 8%), a część podlega opodatkowaniu według niemieckich przepisów o podatku VAT (Umsatzsteuer – stawką 19%) – proporcjonalnie do przebytych odległości na terytoriach obu krajów. Oczywiście podatki te powinny być odpowiednio zaewidencjonowane i rozliczone, zgodnie z przepisami obu państw. Nasz poradnik zawiera dokładny opis metody ewidencji przewozów osób, zalecanej przez Finanzamt’y.
 • 3) Sprzedaż wysyłkowa towarów z terytorium Polski na terytorium Niemiec, po przekroczeniu rocznego limitu sprzedaży. Przed przekroczeniem rocznego limitu, obowiązek podatkowy w podatku VAT (łącznie z prawem do korzystania ze zwolnienia z VAT) realizuje się według polskich przepisów podatkowych. Tak stanowi art. 23 polskiej ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Po przekroczeniu rocznego limitu wartości sprzedaży wysyłkowej na terytorium danego kraju, obowiązek podatkowy w VAT określa się według przepisów podatkowych tego kraju. Przed przekroczeniem limitu sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski na terytorium Niemiec, opodatkowanie podatkiem VAT lub zwolnienie z tego podatku – rozpoznaje się według polskich przepisów o podatku VAT. Po przekroczeniu – według przepisów niemieckich. Więcej informacji na ten temat, w tym na temat zmian od 1. lipca 2021: tutaj
 • 4) Sprzedaż wysyłkowa towarów z Polski do Niemiec przed przekroczeniem rocznego limitu sprzedaży. Generalnie obowiązuje zasada opisana powyżej w pkt. 3, że przed przekroczeniem limitu sprzedaży wysyłkowej do danego kraju, stosuje się polskie przepisy o podatku VAT. Czyli w praktyce sprzedaż taką traktuje się jak sprzedaż krajową (w Polsce). Towary sprzedawane są z doliczonym polskim podatkiem VAT w odpowiedniej stawce krajowej (chyba że podatnik korzysta ze zwolnienia z polskiego podatku VAT). Jednak zgodnie z art. 23 ust. 5 polskiej ustawy o VAT, polski podatnik VAT może dobrowolnie, jeszcze przed przekroczeniem limitu, zdecydować się na opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej towarów – według przepisów kraju docelowego. Tutaj – według niemieckich przepisów o podatku VAT (Umsatzsteuer). Jeżeli polska firma zdecyduje się na opodatkowanie towarów w sprzedaży wysyłkowej niemieckim podatkiem Umsatzsteuer zamiast polskiego podatku VAT i dokona odpowiednich zgłoszeń, to może  być to opłacalne ze względu na niższe stawki podatku VAT (Umsatzsteuer) w Niemczech (stawka podstawowa 19%, obniżona 7%). Opodatkowanie towarów niemieckim, a nie polskim podatkiem VAT, może spowodować, że dla niemieckiego klienta – konsumenta, oferowane towary będą tańsze.
 • Wcześniejsze dobrowolne przejście na opodatkowanie niemieckim podatkiem VAT/USt  towarów w sprzedaży wysyłkowej może być w praktyce wykorzystane przez firmy, które chcą wcześniej przygotować się do rozliczeń z niemieckim fiskusem, nie czekając na przekroczenie limitu. Przekroczenie tego limitu sprawia że transakcja powodująca przekroczenie limitu musi być już opodatkowana według niemieckich przepisów. Przy czym podatnik powinien wcześniej dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do Finanzamt’u, lub od dnia 1. lipca 2021 r. korzystać z systemu VAT-OSS.
 • Wcześniejsze przejście na opodatkowanie niemieckim podatkiem VAT/USt towarów w sprzedaży wysyłkowej (przed przekroczeniem rocznego limitu) – może być wymuszone, jeżeli sprzedaż odbywa się za pośrednictwem magazynu (np. magazynu firmy Amazon) położonego na terytorium Niemiec, albo w przypadku wysyłki towarów do klienta docelowego nie z terytorium Polski, a z terytorium Niemiec (np. za pośrednictwem różnego rodzaju firm spedycyjnych, oferujących tego typu usługi). Pojawia się w takiej sytuacji obowiązek wykazania WNT na terytorium Niemiec.

Ogólnie można powiedzieć, że przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się taką sprzedaż towarów, która nie spełnia cech Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT), a towar jest wysyłany, lub przewożony przez sprzedawcę, albo zlecany przez sprzedawcę do przewiezienia przez przewoźnika. Fakt dokonania dostawy (sprzedaży) poza terytorium Polski musi być odpowiednio udokumentowany – art. 23 ust. 14 i ust. 15 polskiej ustawy o podatku od towarów i usług. Zasady opodatkowania podatkiem VAT towarów w sprzedaży wysyłkowej poza terytorium Polski, o których mowa powyżej, nie dotyczy sprzedaży wyrobów akcyzowych. Zgodnie z art. 23 ust. 12 sprzedaż wysyłkowa wyrobów akcyzowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zawsze według przepisów kraju docelowego dostawy.

Przy dostawach towarów lub świadczeniu usług na rzecz konsumentów (osób nie prowadzących działalności gospodarczej), powodujących powstanie obowiązku podatkowego w podatku Umsatzsteuer na terenie Niemiec – polska firma musi zawsze samodzielnie rozliczyć ten podatek. W tym celu powinna w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniego Finanzamt’u o nadanie jej niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer) oraz zarejestrowanie w charakterze podatnika podatku Umsatzsteuer. Następnie, po otrzymaniu decyzji w tej sprawie, powinna niezwłocznie założyć konto w niemieckim elektronicznym systemie fiskalnym ElsterOnline. W przypadku świadczenia niektórych rodzajów usług na rzecz niemieckich firm lub niemieckich osób prawnych – sytuacja może być inna. Więcej informacji – w naszym poradniku „Niemiecki VAT (Umsatzsteuer)”

Po otwarciu zachodnioeuropejskich rynków na swobodny przepływ towarów i usług,  polscy przedsiębiorcy mogą świadczyć m.in. usługi transgraniczne. Posiadając zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą, polski przedsiębiorca nie musi rejestrować jej w Niemczech, aby świadczyć tam usługi. Oczywiście częstotliwość i zakres usług transgranicznych powinny wskazywać, że działalność firmy prowadzona jest przede wszystkim na terenie Polski. W przeciwnym wypadku niemieckie służby fiskalne mogą wysnuć wniosek, że przedsiębiorca prowadzi de’facto działalność gospodarczą na terenie ich kraju, nie dopełniwszy obowiązku jej zarejestrowania, a także unikając zapłaty tamże wszystkich zobowiązań podatkowych.

Centrum Usługowo – Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT świadczy usługi w zakresie:

 • rejestracji podmiotów – podatników w Niemczech (polskich osób fizycznych oraz polskich spółek),  w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer) i/lub uzyskania niemieckiego unijnego numeru identyfikacji podatkowej EU-USt-IdNr, dla celów rozliczeń niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer),
 • rejestracji podmiotów – podatników w Niemczech w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer) oraz zwolnienia z podatku od usług budowlanych, bez rejestracji w charakterze podatnika podatku Umsatzsteuer (dotyczy polskich firm budowlanych świadczących usługi wyłącznie na rzecz niemieckich firm lub osób prawnych),
 • zakładania podmiotom – podatnikom kont w portalu ElsterOnline z jednoczesnym wygenerowaniem odcisku elektronicznego służącego do podpisywania e-deklaracji,
 • rozliczania niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer), w tym prowadzenia niemieckich ewidencji podatku VAT oraz sporządzania i wysyłania deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej przez system ElsterOnline (w Niemczech od dnia 01.01.2013 r. obowiązują elektroniczne deklaracje podatkowe, deklaracje w wersji papierowej są przyjmowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach).

Zapytania lub zlecenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej. Firmom z którymi nie mamy podpisanej umowy w sprawie obsługi, nie udzielamy porad ani wyjaśnień drogą telefoniczną.       W przypadku zapytań o udzielenie porady ze strony innych podmiotów – wcześniej skontaktujemy się z Państwem w sprawie odpłatności za naszą usługę.  Na zapytania w sprawie oferty obsługi firm w zakresie niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer) – przesyłamy e-mailem nasz cennik oraz propozycję umowy współpracy. Podpisanie umowy z naszej strony wymaga wcześniejszego rozpoznania charakteru działalności firmy na terytorium Niemiec.

Nasza oferta obejmuje następujące pozycje:

 • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych podatnika,
 • założenie konta podatnika w systemie ElsterOnline,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer), a także sporządzania i wysyłania niemieckich elektronicznych deklaracji podatkowych,
 • korespondencji z niemieckim Finanzamt’em, w tym tłumaczenie pism przychodzących z urzędu oraz udzielanie na nie odpowiedzi w języku niemieckim,
 • doradztwa w sprawach związanych z transakcjami zagranicznymi, mającymi wpływ na prowadzenie ewidencji i rozliczeń,w tym również w zakresie  polskich podatków.

Centrum Usługowo-Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT obsługuje firmy zainteresowane rzetelnymi rozliczeniami podatkowymi, zgodnymi z polskim oraz niemieckim prawem podatkowym.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

696 423 828