Strona główna » Ochrona danych osobowych (RODO)

Ochrona danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usługowo-Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT Mirosław Jagłowski z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 7D   12-220 Ruciane-Nida.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: biuro@emirat.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy   (art. 6 ust. 1 litera b rozporządzenia RODO), jak równie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym sprzedaż towarów i usług Administratora  (art. 6 ust. 1 litera f rozporządzenia RODO).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być polskie oraz niemieckie organy podatkowe, a także pracownicy Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przekazania Pani/Panu naszej oferty, realizacji umowy kupna-sprzedaży, lub nawiązania współpracy.
  9. Wysłanie do Administratora  informacji (danych osobowych) poprzez formularz kontaktowy, albo przekazanie Administratorowi danych osobowych w jakikolwiek inny sposób oznacza,  że przyjmuje Pani/Pan do wiadomości powyższe informacje, a także akceptuje je Pani/Pan.