Strona główna » Podatek VAT w Unii Europejskiej » Niemiecki VAT

Niemiecki VAT

Niemiecki VAT (Umsatzsteuer)

Niemiecki VAT rozliczamy od 2009 roku. Sporządzamy dokumenty rejestracyjne polskich firm do niemieckich urzędów podatkowych (Finanzamt). 

Aktualnie polskie firmy obsługiwane są przez cztery niemieckie Finanzamty. 

Jednym z nich jest Finanzamt w Oranienburgu

Rejestrujemy polskie firmy w charakterze podatników niemieckiego podatku VAT. Firmom budowlanym dodatkowo sporządzamy wnioski w sprawie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer).  Naszym klientom prowadzimy ewidencje niemieckiego podatku VAT, a także wysyłamy do Finanzamtów elektroniczne deklaracje:

 • Umsatzsteuer-Voranmeldung (deklaracja VAT okresowa, miesięczna lub kwartalna),
 • Umsatzsteuererklärung (deklaracja VAT roczna)
 •  Zusammenfassende Meldung (niemiecka informacja podsumowująca VAT UE, jeżeli na terenie Niemiec występują transakcje wewnątrzwspólnotowe wymagane do wykazania w tej informacji)

Niemiecki VAT posiada dwa równolegle funkcjonujące określenia:

 • Umsatzsteuer, w skrócie USt,
 • Mehrwersteuer, w skrócie MwSt.

VAT w Unii Europejskiej

Wykonujemy także rozliczenia podatku VAT wszystkich krajów Unii Europejskiej (w tym również Niemiec) od 1. lipca 2021 przez system VAT One Stop Shop (VAT OSS).  Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty:

Od 1 lipca 2021 r. nastąpiły zmiany w przepisach podatku VAT na terenie Unii Europejskiej, m.in. w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów.
Określanej aktualnie jako wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
Zmiany przepisów i zmiany zasad rozliczeń podatku VAT, wynikające z wdrożenia pakietu przepisów e-commerce opisaliśmy na naszych  stronach:

Rodzaje działalności podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem VAT (USt)

Obowiązki w zakresie podatku VAT (USt) w Niemczech dotyczą m.in. polskich firm:

 • Świadczących na terytorium Niemiec usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi budowlane.
 • Zajmujących się transportem osób przez terytorium Niemiec.
 • Prowadzących sprzedaż wysyłkową towarów z Polski do Niemiec, po przekroczeniu rocznego limitu sprzedaży wysyłkowej towarów łącznie do wszystkich  krajów UE (poza Polską). Aktualnie roczny limit wynosi: 10.000 EUR (42.000 PLN) wartości sprzedaży netto łącznie do wszystkich krajów UE, poza Polską.
 • Prowadzących sprzedaż wysyłkową towarów z Polski do Niemiec poprzez magazyn (np. magazyn Amazon) położony na terytorium Niemiec. Obowiązek w niemieckim podatku VAT (USt) powstaje już przy pierwszej dostawie partii towarów do magazynu. Obowiązkowe jest wykazanie WDT/WNT odpowiednio:  po polskiej i po niemieckiej stronie.

Usługi budowlane i inne usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium Niemiec

Obowiązek w podatku VAT powstaje tam gdzie leży nieruchomość, w której wykonywane są usługi. Mówi o tym art. 28e polskiej ustawy o VAT. A także przepisy niemieckiej ustawy o VAT: Umsatzsteuergesetz. W przypadku nieruchomości położonej na terytorium  Niemiec, usługi z nią związane (z nielicznymi wyjątkami) – podlegają opodatkowaniu niemieckim VAT. Z tym, że w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz niemieckich firm lub na rzecz niemieckich osób prawnych, zagraniczny  wykonawca jest zobowiązany do scedowania na nabywcę obowiązku rozliczenia niemieckiego podatku VAT. Jest to odwrotne obciążenie podatkowe (reverse charge), wynikające z art. 13b ust. 4 niemieckiej ustawy UStG.  Wykonawca wystawia wówczas fakturę bez doliczonego podatku VAT (USt). Z adnotacją: „Steuerschuld geht über auf den Leistungsempfänger gem. § 13b Satz. 4 UStG”.  W takim przypadku odrębnym zagadnieniem pozostaje tzw. podatek budowlany w wysokości 15% należności za wykonane usługi .

Podatek budowlany (Bauabzugsteuer) w Niemczech

Bauabzugsteuer (podatek budowlany) jest szczególnym rodzajem podatku dochodowego w Niemczech. Podatek ten dotyczy wszystkich (nie tylko polskich) firm świadczących w Niemczech usługi budowlane na rzecz podmiotów innych niż konsumenci. W takim przypadku należy liczyć się z zatrzymaniem części wynagrodzenia przez zleceniodawcę i odprowadzeniem go do Finanzamt’u. Stawka podatku Bauabzugsteuer wynosi 15% . Podatek ten jest potrącany z wynagrodzenia wykonawcy przez nabywcę usługi budowlanej. Jeżeli nabywcą tym jest niemiecka firma lub niemiecka osoba prawna. Następnie jest on odprowadzany do Finanzamtu. Podatek Bauabzugsteuer jest w Niemczech szczególną formą zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działalności budowlanej. Zasady funkcjonowania tego podatku regulują przepisy niemieckiej ustawy o podatku dochodowym Einkommensteuergesetz.

Można uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) na podstawie zaświadczenia wydanego przez Finanzamt na wniosek podatnika. Nasze biuro przygotowuje  takie wnioski. W przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz niemieckich  konsumentów – nie występuje obowiązek w zakresie podatku budowlanego. Jednak w takim przypadku wykonawca musi samodzielnie doliczyć niemiecki VAT (19%) do ceny, a następnie rozliczyć go z  Finanzamtem.

Usługi przewozu osób (pasażerów) przez terytorium Niemiec

Zgodnie z art. 28f polskiej ustawy o VAT: „Miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości”. Oznacza to, że w przypadku przewozu osób na trasach: Polska – Niemcy, część należności podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT.  Inna część podlega opodatkowaniu niemieckim podatkiem VAT (Umsatzsteuer). Proporcjonalnie do przebytych odległości na terytoriach obu krajów. Oczywiście podatki te powinny być odpowiednio zaewidencjonowane i rozliczone, zgodnie z przepisami obu krajów. Nasz poradnik zawiera dokładny opis obowiązków przewoźników w zakresie podatku VAT of usług przewozu osób przez terytorium Niemiec. 

Sprzedaż wysyłkowa towarów do Niemiec

Od 1 lipca 2021 sprzedaż wysyłkowa towarów do innych krajów UE określana jest jako: wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Sprzedaż WSTO przed przekroczeniem rocznego limitu 10.000 EUR (czyli 42.000 PLN) netto – realizuje się według polskich przepisów o VAT. Czyli opodatkowana jest polskim podatkiem VAT. Po przekroczeniu tego rocznego limitu – obowiązek w podatku VAT określa się według przepisów podatkowych kraju przeznaczenia (kraju konsumpcji).

Więcej informacji na ten temat, w tym na temat zmian od dnia 1. lipca 2021 r. na naszych stronach:

Sprzedaż wysyłkowa towarów przez magazyn (np. magazyn Amazona) położony na terytorium Niemiec

Przejście na opodatkowanie niemieckim podatkiem VAT/USt towarów w sprzedaży wysyłkowej (również przed przekroczeniem rocznego limitu) – jest czasem wymuszone. Jeżeli sprzedaż odbywa się za pośrednictwem magazynu (np. magazynu firmy Amazon) położonego na terytorium Niemiec.

Pojawia się w takiej sytuacji obowiązek wykazania w niemieckich deklaracjach VAT, poza systemem VAT OSS:

 • wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT) na terytorium Niemiec,
 • sprzedaż krajową towarów na terytorium Niemiec (z magazynu położonego w Niemczech – na rzecz niemieckich nabywców),
 • wewnątrzwspólnotowe dostawy (WDT) z terytorium Niemiec, w przypadku sprzedaży z magazynu w Niemczech towarów na rzecz podatnika z innego kraju UE identyfikującego się tzw. unijnym numerem identyfikacji podatkowej VAT.

Czynnościom powyższym towarzyszy powstanie obowiązku w niemieckim podatku VAT (USt). A podatku tego nie da się wykazać i rozliczyć przez system VAT One Sto Shop (VAT OSS). Jedyną możliwością jest rozliczenie bezpośrednio z Finanzamtem przez niemieckie deklaracje podatkowe VAT (USt).

W przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów (WSTO) przez magazyn położony na terytorium Niemiec, potencjalnie równolegle stosowane są rozliczenia podatku VAT:

 • Bezpośrednio z Finanzamtem przez niemieckie deklaracje podatku VAT, w zakresie:
 1. przemieszczeń towarów z Polski do magazynu na terytorium Niemiec (WNT na terenie Niemiec),
 2. sprzedaży wysyłkowej towarów z tego magazynu na rzecz nabywców z terytorium Niemiec (sprzedaż krajowa towarów w Niemczech),
 3. sprzedaży WDT z terytorium Niemiec.
 • Przez system VAT-OSS, w zakresie sprzedaży towarów z tego magazynu na rzecz nabywców z innych krajów UE.

Nasze usługi doradcze

W przypadku podmiotów, które nie są obsługiwane przez nasze biuro na podstawie umowy – usługi doradcze świadczymy wyłącznie na zapytania przesłane e-mailem przez właściciela lub zarząd firmy z podanym polskim numerem identyfikacji podatkowej (NIP) firmy. Osobom, które stawiają pierwsze kroki na rynku niemieckim lub rozważają decyzję, skutkującą pojawieniem się obowiązków w zakresie niemieckiego podatku VAT (USt)  – możemy zaproponować zakup poradnika, pozwalającego rozpoznać własne obowiązki rejestracyjne i podatkowe.

 Poradnik ten oferujemy w formie e-booka, w formacie PDF. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: Poradnik: Niemiecki VAT (Umsatzsteuer). System VAT OSS

Firmom z którymi nie mamy podpisanej umowy w sprawie obsługi, nie udzielamy porad ani wyjaśnień drogą telefoniczną. Możemy zrobić to odpłatnie  e-mailem, w odpowiedzi na zapytanie. Wcześniej zaproponujemy Państwu naszą ofertę cenową w tej sprawie.   Na zapytania w sprawie oferty obsługi firm w zakresie niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer) i/lub VAT-OSS, przesyłamy e-mailem nasz cennik oraz propozycję umowy współpracy.

Podpisanie umowy z naszej strony wymaga wcześniejszego rozpoznania charakteru działalności firmy na terytorium Niemiec.

Nie prowadzimy szkoleń w zakresie rozliczeń niemieckich podatków.

Fragebogen - jeden z dokumentów rejestracyjnych do niemieckiego VAT (USt)