Strona główna » Podatek VAT w Unii Europejskiej » VAT One Stop Shop (VAT OSS)

VAT One Stop Shop (VAT OSS)

VAT One Stop Shop (VAT OSS), czyli szczególna procedura unijna

System VAT One Stop Shop (VAT OSS) od 1 lipca 2021 umożliwia deklarowanie i rozliczanie należnego podatku VAT wszystkich (poza Polską) krajów UE od sprzedaży wysyłkowej towarów oraz niektórych usług.  Przy pomocy deklaracji podatkowej VIU-DO wysyłanej elektronicznie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. VAT One Stop Shop (VAT OSS), to skrót określający zintegrowany system rozliczeń podatku VAT w Unii Europejskiej. Obowiązujący od dnia 1. lipca 2021 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Pakiet przepisów podatkowych VAT e-commerce wprowadził  od 1 lipca 2021 zmiany dotyczące naliczania,  deklarowania oraz rozliczania z urzędami podatkowymi  podatku VAT na terytorium UE, w zakresie m.in. sprzedaży wysyłkowej towarów (WSTO).

Centrum Usługowo-Szkoleniowe Biuro Rachunkowe EMIRAT zajmuje się rejestracją oraz rozliczaniem polskich firm, w zależności od ich sytuacji (szczegóły poniżej), zarówno w systemie VAT One Stop Shop (VAT OSS), jak i w niemieckich urzędach podatkowych (Finanzamt) – w charakterze podatników niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer, w skrócie: USt). 

Więcej informacji:

 

Stan prawny obowiązujący od dnia 01.07.2021 r.

Analizowane tutaj zmiany przepisów o podatku VAT na obszarze Unii Europejskiej zostały wprowadzone od dnia 1 lipca 2021 r.  Na mocy następujących unijnych aktów prawnych:
1) Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków w podatku VAT.
2) Dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów.
3) Zmienione Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011.

Z dniem 1 lipca 2021 r. zostały też wprowadzone w tej sprawie zmiany do polskiej ustawy o VAT (ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

W miejsce wcześniej stosowanego w przepisach podatkowych pojęcia „sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju”, od dnia 01.07.2021 r. obowiązuje nowe określenie:
– wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Jest to taka sprzedaż towarów na obszarze UE, w której towar przekracza granice krajów UE na drodze: od punktu wysyłki, do punktu odbioru przez nabywcę końcowego, w kraju przeznaczenia (kraju konsumpcji).

Nowy roczny limit sprzedaży wysyłkowej towarów (WSTO)

Polski przedsiębiorca ma od dnia 01.07.2021 r.  obowiązek rozpoczęcia sprzedaży wysyłkowej towarów do  danego kraju UE z zastosowaniem podatku VAT tego kraju (zwanego też krajem przeznaczenia lub krajem konsumpcji), począwszy od transakcji powodującej przekroczenie rocznego limitu 42.000 PLN.  Jest to odpowiednik nowego limitu 10.000 EUR obowiązującego od dnia 01.07.2021 r.

Jeżeli w 2020 roku lub w pierwszym półroczu 2021 (do dnia 30.06.2021 r.), wartość jego sprzedaży wysyłkowej towarów netto (bez VAT) razem do wszystkich krajów UE (poza Polską), łącznie z wartością usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych na rzecz konsumentów w tych krajach, przekroczyła kwotę 42.000 PLN – to oznacza że wszedł on w dzień 1. lipca 2021 r. z już przekroczonym limitem. W takim przypadku, już pierwsza sprzedaż wysyłkowa WSTO od dnia 01.07.2021 r. –  powinna być opodatkowana podatkiem VAT kraju konsumpcji.

Zgodnie z przepisami oraz objaśnieniami Komisji Europejskiej, nowy roczny limit 10.000 EUR (czyli 42.000 PLN) dotyczy sprzedaży wysyłkowej towarów  wykonanej łącznie do klientów z innych (poza Polską) krajów UE, a nie do poszczególnych krajów UE. Do limitu tego nie wlicza się wartości sprzedaży zrealizowanej jako WDT z terytorium Polski. 

Cztery opcje od dnia 1 lipca 2021 r.

W zakresie wykazywania (deklarowania) należnego podatku VAT  od sprzedaży wysyłkowej towarów (WSTO)  z jednego do innego kraju członkowskiego UE,  od dnia 1 lipca 2021 r.  istnieją cztery możliwości:

  1. Rejestracja na dotychczasowych zasadach w charakterze podatnika podatku VAT w danym kraju UE. Następnie deklarowanie i rozliczanie z urzędem podatkowym tego kraju podatku VAT.  Minusem  tego rozwiązania jest obowiązek  rejestracji w charakterze podatnika VAT w każdym kraju UE do którego trafi towar, po przekroczeniu nowego rocznego limitu. Plusem jest kompleksowe rozliczanie podatku VAT danego kraju, łącznie z odliczaniem podatku VAT z faktur zakupu w tym kraju.  W tym również przy korzystaniu z magazynu położonego w danym kraju. 
  2. Lub rejestracja do systemu VAT OSS i korzystanie z tego systemu poprzez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
  3. Lub rejestracja do systemu VAT OSS, równolegle z rejestracją w charakterze podatnika VAT w krajach UE, w których znajduje się magazyn (np. magazyn Amazona na terytorium Niemiec). Albo na terenie którego to kraju UE – polska firma wykonuje inne czynności, których nie można rozliczyć w systemie VAT OSS
  4. Lub zablokowanie marginalnej sprzedaży do innych krajów UE, koncentrując się na sprzedaży do krajów, w których polska firma jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

System VAT One Stop Shop (VAT OSS), a sprzedaż przez  magazyn położony w innym kraju UE (np. przez magazyn Amazona na terytorium Niemiec)

Jeżeli polska firma korzysta z magazynu położonego na terytorium Niemiec  (np. magazynu Amazona położonego na terytorium Niemiec), to niezależnie od możliwości korzystania z systemy VAT-OSS,  ma ona obowiązek rejestracji w niemieckim urzędzie podatkowym  (Finanzmat).  W charakterze podatnika niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer, w skrócie: USt). A następnie – rozliczania bezpośrednio z Finanzamtem niemieckiego podatku VAT/USt od:

  • przemieszczeń partii towaru z terytorium innego kraju UE (np. z Polski) do magazynu położonego na terytorium Niemiec (jest to WNT na terytorium Niemiec),
  • sprzedaży towarów z tego magazynu na rzecz nabywców z terytorium Niemiec (nie jest to sprzedaż WSTO, a jest to sprzedaż krajowa na terytorium Niemiec),
  • sprzedaży towaru z tego magazynu na rzecz unijnych podatników VAT z innych krajów UE (jest to WDT z terytorium Niemiec).

W takiej sytuacji firma będzie korzystała jednocześnie z powyższych opcji (1) oraz (2).

Zalety i wady systemu VAT OSS

Zaletą systemu VAT OSS jest kompleksowe deklarowanie podatku VAT w jednej deklaracji składanej w macierzystym kraju – do polskiego fiskusa. A polski fiskus rozlicza się z tego podatku z fiskusami innych krajów UE. Oczywiście w deklaracji tej obowiązkowe jest wykazywanie kwot sprzedaży do poszczególnych krajów UE, w stawkach VAT obowiązujących w tych krajach. Z rozbiciem na sprzedaż towarów i na sprzedaż usług. 
Minusem systemu VAT OSS jest brak możliwości bezpośredniego odliczania w tym systemie zagranicznego podatku VAT z faktur zakupu.
Podmioty korzystające z systemu VAT OSS mogą natomiast odzyskać zagraniczny VAT z faktur zakupu – w ramach znanej, standardowej procedury VAT-REF.

Co ważne – deklarowanie sprzedaży realizowane przez system VAT OSS dotyczy sprzedaży opodatkowanej obcym podatkiem VAT. Dlatego sprzedaż ta nie podlega obowiązkowi wykazania w polskich plikach JPK-VAT (aktualnie w pliku JPK-V7).

Jeżeli dany polski podmiot (przedsiębiorca lub spółka) zarejestruje się w systemie VAT OSS, to jest zobowiązany poprzez ten system rozliczać podatek VAT ze sprzedaży wysyłkowej towarów (WSTO) – ze wszystkimi krajami członkowskimi UE. Oczywiście z tymi krajami,  w których powstaną jego obowiązki podatkowe w podatku VAT.

Powyższe nie oznacza, że system VAT OSS zapewnia możliwość rozliczania się polskich firm np. z niemieckim fiskusem ze wszelkich obowiązków w zakresie podatku VAT, a także w zakresie podatków dochodowych (o czym więcej: na innych naszych stronach)
Do systemu (procedury) VAT OSS można zarejestrować się tylko w jednym kraju UE. 
Jest to tzw. kraj identyfikacji:  kraj siedziby firmy (czyli dla polskich firm – Polska).

Urzędem Skarbowym właściwym do obsługi systemu VAT One Stop Shop jest w Polsce: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Więcej informacji na ten temat: Ministerstwo Finansów (unijna procedura szczególna)

Nie można korzystać z systemu VAT OSS i w Polsce,  i na przykład w Niemczech, albo w innym kraju członkowskim UE.

Sprzedaż, której nie można wykazać w systemie VAT-OSS

Po zarejestrowaniu się w polskim systemie VAT OSS (oczywiście po przekroczeniu limitu sprzedaży WSTO), sprzedaż z magazynu Amazona położonego na terytorium Niemiec do nabywców np. we Francji – trzeba będzie wykazywać w polskim systemie VAT OSS z francuskim podatkiem VAT. Natomiast sprzedaż z magazynu Amazona położonego na terytorium Niemiec na rzecz niemieckich nabywców – nie jest sprzedażą WSTO. Jest to sprzedaż na krajowym rynku niemieckim.  Nie  można rozliczyć jej w systemie VAT OSS. Nadal wymaga ona klasycznej rejestracji do Finanzamtu w charakterze podatnika niemieckiego podatku VAT. Sprzedaż taka podlega wykazaniu w klasycznej okresowej deklaracji niemieckiego podatku VAT/USt (Umsatzsteuer-Voranmeldung).  A po zakończeniu roku: w rocznej deklaracji Umsatzsteuererklärung.

Analogicznie, nie jest możliwe rozliczenie przez system VAT OSS – sprzedaży z niemieckiego magazynu Amazona na rzecz unijnego podatnika VAT z innego kraju UE (poza Niemcami)

Więcej informacji na te tematy na innych naszych stronach: Strona główna

Opisana tutaj zasada: opodatkowania niemieckim podatkiem VAT/USt sprzedaży krajowej towarów na terytorium Niemiec, a także wykazywania jej w klasyczny sposób w niemieckiej deklaracji Umsatzsteuer-Voranmeldung (poza systemem VAT-OSS) obowiązuje także te polskie firmy, które handlują towarami bezpośrednio na rynku niemieckim. Na przykład zamawiają towary u niemieckiego producenta, importera lub w niemieckiej hurtowni, ze zleceniem wysyłki tych towarów do klienta na terytorium Niemiec.

System VAT OSS nie jest obowiązkowy. Przedsiębiorcy mogą przeanalizować własną sytuację i podjąć decyzję (po przekroczeniu rocznego limitu 42.000 PLN) co do przystąpienia do tego systemu lub korzystania z klasycznych zasad rozliczania zagranicznego podatku VAT – na zasadzie rejestracji w charakterze podatnika VAT w danym kraju UE.

System VAT One Stop Shop (VAT OSS), a podatki dochodowe

Należy pamiętać, że narzędzie VAT One Stop Shop (VAT OSS) upraszczające rozliczenia podatku VAT z krajami członkowskimi UE, nie wprowadza żadnych zmian w obowiązujących procedurach dotyczących podatków dochodowych. Wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W związku z tym polskie firmy budowlane nadal będą zobowiązane do wysyłania do Finanzamtu sprawozdań z działalności na terytorium Niemiec za zakończony rok kalendarzowy. Nadal też obowiązuje procedura ubiegania się o zaświadczenie z Finanzamtu o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych. Więcej na te tematy, na innych naszych stronach: Strona główna

Nadal obsługujemy klasyczne rozliczenia niemieckiego podatku VAT/USt bezpośrednio z niemieckimi urzędami podatkowymi (Finanzamtami), poprzez rejestrację polskich firm w charakterze podatników niemieckiego podatku VAT/USt. Więcej na ten temat na naszej stronie: Niemiecki VAT 

 

Zgłoszenie VIU-R do systemu VAT One Stop Shop (VAT OSS)